نام نويسنده: عبدالله المطلق

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/510/
:مختصرى درباره اين نويسنده

دکتر شیخ عبدالله مطلق در شهر افلاج عربستان سعودى در سال 1374 هجری قمری به دنیا آمد و بعد از طی مراحل مقدماتی وارد دانشگاه امام محمد بن سعود گردید و در بخش فقه مقارن به درجۀ دکترا رسید.

شیخ عبدالله مطلق به عنوان پژوهشگر در وزارت دادگستری عربستان سعودی آغاز به کار نمود و سپس به عنوان استاد و معاون دانشکدۀ عالی قضاء تعیین گردید و بعد از آن رییس بخش فقه در همین دانشکده تعیین گردید.

ایشان اکنون عضو کمیتۀ دایمی فتوا و عضو هیئت علمای عربستان سعودی می باشد.