نام نويسنده: موسی کرمپور

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/81/
:مختصرى درباره اين نويسنده

مولوی موسی کرمپور: امام و خطیب مسجد جامع شیخ فیض اهل سنت مشهد بود که این مسجد در تاریخ 11 بهمن  1372 بدستور آفای خامنه ای تخریب گردید ، وی پس از مدتی ناچار به هجرت به افغانستان شد ، وسرانجام  در تاریخ 4/5/2001 پس از ادای نماز جمعه در مسجد جامع خرقه ی هرات هنگام خروج از مسجد بر اثر انفجار بمب کنترول از راه دور که توسط عمال خون آشام رژیم ايران کار گذاشته شده بود به درجه رفیع شهادت نایل آمد .

گفتنی است که در این انفجار 13 نفر شهید وجمع کثیر ی از نماز گزاران بی دفاع زخمی گردیدند.