نام نويسنده: ابوداود سلیمان بن الاشعث السجستانی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/311/
:مختصرى درباره اين نويسنده

ابوداود: سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير الاذی السجستانی رحمه الله در سال ۲۰۲ هجری قمری در سجستان پای به گيتی كذاشت. ودر سال ۲۷۵هجری قمری در بصره پای به سرای آخرت گذاشت. سجستان درافغانستان كنونی واقع است. امام ابو داود درعصر خويش امام اهل حديث زمان خود بود. ابوداود برای كسب علم حديث شهرهايی نظير: بغداد، بصره، وپايتخت های جهان اسلام را سفر نمود. منظور مؤلف (امام ذهبی) از پايتخت، شهرهايی است كه از نظر علمی در مكان و مقام ومنزلتی بالا بودند.

 تاليفات ايشان: سنن كبرى (مشهور به سنن ابوداود يكی از كتب سته می باشد) امام اين سنن خود را از بين پنج ميليون حديث انتخاب كرد، كتاب الزهد، رسالة البعث و تسمية الاخرى وكتاب اخبار ابي داود.