نام نويسنده: محمد قطب

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/230/
:مختصرى درباره اين نويسنده

 استاد محمد قطب از جمله دانشمندان بزرگ و متفکرین اسلامی می باشد.

ایشان اهل مصر بوده و برادر سید قطب رحمه الله می باشد

کتابهای فراوانی در باب فکر و اندیشه و عقاید اسلامی نگاشته است.