نام نويسنده: عبدالله عبدالمحسن الترکی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/209/
:مختصرى درباره اين نويسنده
شیخ دكتر عبدالله عبدالمحسن الترکي نخست رئيس دانشگاه امام محمد بن سعود بود و سپس به منصب وزیر شئون اسلامي و اوقاف و دعوت وارشاد عربستان سعودى برگزیده شد و بعد از آن رئيس رابطه عالم اسلامي تعيين گردید. ایشان تعدادی تالیفات و تحقيقات در مسایل اسلامی دارند.