نام نويسنده: محمد بن اسماعیل بخاری

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/132/
:مختصرى درباره اين نويسنده

امام بخاری: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاری رحمه الله در سال ۱۹۴ هجری قمری در شهر بخارا ديده به جهان گشود. ودر سال ۲۵۶ هجری قمری در(خرتنگ) يكی از روستاهای سمرقند ديده از جهان فروبست.

مكان تولد و وفات ايشان در ازبكستان كنونی واقع است. امام در سن ۱۴ سالگی در تاريخ ۲۱۰ هجری برای طلب علم، هجرت نمود. بخاری به خراسان، عراق، مصر و شام سفر كرد. در اين سفرها ششصد هزار حديث جمع آوري نمود، و اين احاديث را از هزاران شيخ شنيد. محمد بن اسماعيل از بين شصد هزار حديث ۷۵۶۲ حديث را انتخاب كرد و در كتاب مهم خود آنها را نوشت وتعداد احاديث در صحيح امام بخاری ۴۰۰۰ حديث بدون تكرار می باشد.

تاليفات ايشان: الجامع الصحيح (معروف به صحيح البخاری يكی از كتب سته) كتاب التاريخ الكبير و الضعفاء (درباره رجال حديث) كتاب ادب المفرد.