5.78 MB
1.88 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/45/812
استدلال های باطل شیعه از قرآ... نام كتاب:
د. طه حامد الدليمي نويسنده:
گروه علمی فرهنگی موحدین مترجم:
۱۲۵۴۷ تعداد دریافت: ۳۸۱۶۱ تعداد نمایش:
جمعه، ۱۲ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۰۲ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۱۰۲۸ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی

اثری بسیار جامع و مبسوط است در بیان عقاید ناب اسلامیِ برگرفته از قرآن و سنت پیامبر اکرم و مقایسه آن با اعتقادات شیعه امامیه. نویسنده، کتاب را با بحث پیرامون به اصول معرفتی و تفاوت میان مَنهج قرآنی و اجتهاد بشری آغاز و به نوآوری شگفت‌انگیز قرآن در زمینه «نظر به دلیل قبل از دلالت» اشاره می‌کند. سپس ضمن تبیین مفهوم محکم و متشابه و نمونه‌های آن در آیات الهی، روش‌های مفسرین متقدم و متأخر را در تفسیر قرآن شرح می‌دهد در فصل بعد، قواعد و مقدمات اساسی احتجاج، استدلال و اجتهاد در اندیشه اسلامی و مصادر قانونگذاری را معرفی می‌کند. آنگاه مهمترین اصول عملی و عبادی اهل سنت را شرح و توصیف می‌نماید؛ از جمله: احکام نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، قتل، زنا، ربا، سرقت، شراب و قمار. بخش دوم کتاب به روش امامیه در تعریف اصول اختصاص داشته و رویکرد شیعه را به اخبار و اطلاع، اثبات، تکرار و قطع و وضوح تشریح می‌کند. سپس به معرفت‌شناسی امامیه را در اثبات اصول تبیین نموده و سفسصله‌ها و مغالطات آن را در ترازوی نقد می‌نهد، امامت از دیدگاه شیعه، نظریه حجیت، عصمت از منظر تشیع، تفسیر آیه تطهیر، تضاد اندیشه مهدویت با آیات قرآن، تحریف قرآن در اعتقادات شیعه، حقیقت زیارت، احکام خمس در تشیع، اعتقاد به متعه در جامعه شیعی و رویکرد شیعه به صحابه پیامبر از جمله دیگر موضوعات کتاب است.

 • استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن
  • تقدیم به....
  • تشکر و تقدیر
  • مقدمه
  • بخش اول: نظریه‌ی اصولِ معرفتی میان منهج قرآنی و اجتهاد بشری
  • باب اول: روش اصول استدلالی و نیاز آن به تجدید و نوگرایی
  • فصل اول: منهج و شیوه‌ی این کتاب
  • فصل دوم: جمود وناتوانی منهج استدلالی قدیم ونیاز به منهج جدید
   • قرآن، فرق اساسی میان اعتقاد و عمل ننهاده است
   • باید میان اصول و فروع فرق گذاشت
   • حقیقت قصور در منهج قدیم
   • خطرات اثبات عقیده یا اصول به وسیله‌ي روایات متواتر
   • اصالت اسلوب جدید و داوری آن
  • فصل سوم: قرآن دیدگاه نظر و نگاه کردن به دلیل قبل از دلالت را به وجود می‌آورد
  • باب دوم: اصول دین در میان آیات محکم و متشابه قرآن
  • فصل اول: معنای محکم و متشابه
   • مبحث اول: محکم و متشابه در لغت و در عموم آیات قرآن
   • محکم... عام، مطلق و مقید
   • مبحث دوم: محکم و متشابه در آیه‌ی (سوره‌ی آل عمران)
    • خلاصه معنای آیه
   • خلاصه‌ی فصل
   • مبحث تکمیلی
    • یک اشکال و توضیح آن
    • روش متقدمین در تفسیر
    • اتفاق در معنا و اختلاف در تعبیر
    • رابطه‌ی آیه‌ سوره‌ی حج با آیه‌ سوره‌ی آل عمران
    • اختلاف تنوع
    • محکم... مطلق و مقید
    • آیاتی که در اثبات اصول دین آمده‌اند به طور مطلق محکم هستند
  • فصل دوم: قواعد و مقدمات اساسی
   • اسلام دینی است که اساسش یقین است
   • اصول دین و پایه های آن قطعی و یقینی هستند
   • ادله‌ی ظنی در فروعات کاربرد دارند نه در اصول
   • اصولِ حق قطعی و اصول باطل ظنی است
   • کار اصلی قرآن پایه‌ریزی اصول است نه فروع
   • قرآن همه‌ی اصول را در بر گرفته است
   • قرآن تنها مرجع در پایه‌ریزی اصول دین است
   • نص قطعی قرآنی، مرجع ما در شناخت اصول دین است
   • تقلید و اجتهاد در اصول جایز نیست
    • دلایل ظنی بودن اجتهاد
   • اصول به وسیله‌ی نصوص ثابت می‌شوند نه به وسیله‌ی توضیحات و شروح
   • معنای قرآن همچون لفظش، محفوظ است
   • وظیفه‌ی روایات (سنت) پشتیبانی از اصول و تفریع است نه بنیان‌گذاری اصول و مبانی
   • مرجع ما در اصول، قرآنی است نه بشری
    • پس نقش علماء در این میان چیست؟
   • تفسیر و تأیل بدون نص صریح هیچ اصلی را اثبات نمی‌کند
   • عقل بدون نص محکم قرآنی مستقلاً نمیتواند اصول را نهادینه کند
   • وظیفه‌ی قرآن و سنت و اجتهاد
   • قرآن دلا‌یل عقلی و نقلی را با هم جمع نموده است
   • اصول ادیان و فِرَق باطله، استنباطی است نه نصی
   • استنباط در اصول روش همه‌ی فرقه‌های گمراه است
    • مثال‌هایی از فرقه‌هایی که چگونه نص را ترک کرده و به استنباط اعتماد کرده‌اند
   • اصول ما نصی است نه استنباطی
    • وحدانیت خدا
    • نبوت محمد
    • ایمان به روز آخرت
    • ایمان به پیامبران
    • ایمان به فرشتگان
    • کتاب‌های آسمانی
    • قضا و قدر
    • حفظ قرآن
    • قرآن مصدر هدایت و قانون‌گذاری
    • سنت نبوی منبع دیگر تشریع
    • پیروی از مهاجرین و انصار و وجوب محبت و عدالتشان
   • آنچه گذشت مهمترین اصول اعتقادی ما بود و اینک مهمترین اصول عملی و عبادی ما
    • نماز
    • زکات
    • روزه
    • حج
    • جهاد
    • تحکیم شریعت
    • تحریم قتل
    • تحریم زنا
    • تحریم ربا
    • تحریم دزدی
    • تحریم شراب و قمار
   • همه‌ی آیات اصول دین صریح و محکم‌اند
   • اصول دین برای حفظ دین و دنیا ضروری‌اند
   • همه‌ی ادیان و فرقه‌ها به قرآن استدلال می‌کنند
   • دلایل اهل کتاب قوی‌تر از دلایل فرقه‌های منحرف است
  • باب سوم: تعریف اصول از منظر منهج قرآنی و منهج امامی
  • فصل اول: روش قرآن در عرضه‌ی اصول دین و اثبات آن
   • مبحث اول: روش قرآن در اثبات اصول عقیده
    • إخبار و اطلاع
    • اثبات
    • تکرار
    • قطع و وضوح
    • ادله‌ی تفصیلیه بر پایه‌ی این چهار حقیقت هستند
   • مبحث دوم: روش قرآن در اثبات اصول شریعت
    • نماز
    • زکات
  • فصل دوم: نظریه‌ی معرفت شناسی امامیه در اثبات اصول
   • مبحث اول: خلاصه‌ی نظریه
   • مبحث دوم: نقض نظریه و دیدگاه امامیه
    • جایگاه مغالطه و سفسطه‌گرایی در نظریه‌ی معرفت شناسی امامیه
    • استدلال عقلی – همانند تقلید – از ظن و گمان به دور نیست
    • نصوص قطعی دینی تنها مصدر اثبات اصول دین می‌باشد
    • اصل تمامی اصول در اسلام این است که صدور قرآن از جانب خداوند به اثبات رسیده است
    • تغییر دلیل نقلی به دلیل عقلی
    • ناتوانی عقل
    • مراجعه به عقل در زمینه‌ی اصول دین، اهانت به عقل است
    • ناتوانی عقل از ایجاد دینی کامل
    • دیدگاه امامیه در اصول دین، دری از درهای کفر است
    • یکی از تراوشات کفری استدلال عقلی، عقیده‌ی امامیه راجع به مجتهد است
   • اشکالاتی که بی‌جواب مانده‌اند
    • اشکال «تمسک به عترت»
    • روایت ساختگی «کتاب الله و عترتی»
    • اصل میان معنی عام و معنی خاص
   • اصول فِرَق امامیه
    • مهمترین اصول امامیه اثنی عشری
  • بخش دوم: اصول امامیه
  • باب اول: مهمترین اصول اعتقادی
  • اصل اول: امامت
  • فصل اول: امامت از دیدگاه شیعه
   • جایگاه امامت از دیدگاه شیعه
    • تکفیر امت اسلامی براساس اصل «امامت»
   • ادله‌ی قرآنی امامیه بر اصل «امامت»
  • فصل دوم: نقض امامت
   • مبحث اول: نقض عقیده‌ی امامت براساس روش قرآنی
    • هیچ‌کدام از دلایل، شایستگی استدلال برای مطلوب امامیه‌ را ندارند
    • مقایسه با شرایط دلایل اصولی (اصول دینی)
    • امامت فاقد شرایط دلایل اصول دین است
   • مبحث دوم: حقائقی مهم از اصول امامیه
    • اصول امامیه تلقینی هستند نه قرآنی
    • برای آیات امامت، در قرآن مصدر و مرجعی از محکمات وجود ندارد
    • در قرآن آداب و احکامی که متعلق به امام باشند، وجود ندارد
    • دلیل امامیه ضعیف‌تر از دلایل یهود و نصاری است
   • مبحث سوم: معنی امام در زبان عربی و یا قرآن
    • قاعده‌ی شناخت معنای مقصود از لفظ مشترک در میان معانی متعدد
    • امام به معنای کتاب
    • امام به معنای طریق (راه)
    • معنای چهارم برای امام اصطلاح تازه ای است
    • معنای امام معصوم نه در زبان عرب و نه در اصطلاح قرآن اصلاً وجود ندارد
    • (آیا تو به مردم گفته‌ای)؟!
  • فصل سوم: تحلیل متون دینی‌ای که‌ به‌ امامت تعلق دارد
   • مقدمه
   • نظریه‌ی امامیه حجیت تمام نصوص دینی‌ای را که نزد آنان است، باطل می‌کند
   • مبحث اول: نصوص قرآن کریم
    • آیه‌ی اول
    • این آیه متشابه است و برای موضوع امامت محکم نیست
    • اطلاعاتی بیشتر و ادامه‌ی سخن
    • مقدمه اول
    • مقدمه‌ی دوم: آیا لفظ (جعل) در آیه، تقدیری و تکوینی است یا سببی؟
    • مقدمه سوم: آیا نفی صفت ظلم مستلزم مصونیت از گناه است؟
    • در پایان...
    • آیه‌ی دوم
    • سیاق این آیه
    • سبب نزول
    • لفظ «ولی» در ده ها آیه‌ی قرآن
    • محالات ده‌گانه
    • آیا گدایی در مساجد، به هم زدن نظم نمازگزاران نیست؟
    • آیه‌ی سوم
    • سیاق آیه
    • معنی آیه
    • کدام یک مهمتر است امامت علی یا طلاق زن و ازدواج با وی؟
    • آیه‌ی چهارم
    • آیه‌ی پنجم
    • سیاق آیه
    • آیه‌ی ششم
    • معنی آیه
    • دروغ آشکار و بزرگ
    • حجت بی‌پایه
    • آیه‌ی هفتم
    • آیه‌ی هشتم
    • اراده‌ی خاص از لفظ عام، خلاف اصل و بیان است
    • آیه‌ی نهم
    • آیه‌ی دهم
    • آیه‌ی یازدهم
    • پس «امامت» چه ربطی به موضوع فوق دارد؟
    • قواعدی جعلی
    • آیه دوازدهم
    • آیات دیگری که امامیه جهت اثبات امامت بدان استدلال نموده‌اند
    • این کفر است پناه به خدا!
   • مبحث دوم: نگاهی به روایات
    • مطلب اول: حقایق و نمونه‌هایی از روایات شیعه
    • مطلب دوم: روایت غدیر
  • فصل سوم: إمامت معاویه
   • ای جستجوگران حقیقت و راستی!!..
  • اصل دوم: پاکی و معصومیت ائمه است
  • فصل اول: عصمت از منظر شیعه
   • بیان جایگاه و منزلت عصمت نزد شیعه
    • ادله ی قرآنی امامیه برای این اعتقاد
  • فصل دوم: نقض وابطال استدلال به (آیه ی تطهیر) برای عصمت
   • مبحث اول: نقض و رد جنبه ی استدلالی آن، مطابق با منهج و دستور قرآنی
   • مبحث دوم: باطل و نادرست بودن دلالت (آیه تطهیر) بر (عصمت)
    • نص فاقد دلالت لغوی بر (عصمت) است
    • آمدن لفظ (تطهیر) برای گناهکاران و غیر معصومین
    • اهل بیت در قرآن فقط شامل (همسران) است و بس
    • قرائن و دلایلی که معنی (همسر) را برای لفظ (اهل بیت) بر دیگر معانی ترجیح میدهند
    • خانه های پیامبر بدون هیچ‌گونه تفاوتی منازل همسرانش نیز می‌باشد
    • در کجای قرآن نصی مناسب با این موضوع وجود دارد؟
    • محور سوره ی «أحزاب» پیامبر و همسرانش هستند
    • شمولیت نص قرآنی برای نزدیکان و خویشاوندان پیامبر احتمالی ضعیف است
    • لفظ عام است اما معنای آن خاص می‌باشد
    • حدیث کساء و جامه
    • حدیث کساء (عصمت) را نقض و رد میکند
    • حدیث زید بن ارقم در صحیح مسلم
    • خطاب قرار دادن در آیه ی تطهیر به صیغه ی مذکر
    • کم شرمی و بیادبی
    • شمولیت واژه‌ی (اهل بیت) برای بیش از دوازده نفر است
    • نگاهی گذرا به تاریخ
   • مبحثی تکمیلی: عصمت مجتهدان
  • أصل سوم: مهدی منتظر
  • فصل اول: مهدی منتظر و انتظار شده
   • تکفیر یک و نیم ملیارد مسلمان
   • اختلاف و نزاع شیعه در مورد تشخیص هویت و ماهیت (مهدی) در طول تاریخ
   • دلایل قرآنی امامیه بر اصل (مهدی)
  • فصل دوم: نقض عقیده مهدی منتظر مطابق روش قرآنی
   • بلکه زیان محض است
   • قواعد امامیه نیاز به نصوص دینی را در اثبات عقیده باطل می‌کند
  • فصل سوم: نقض دلیل عقلی بر عقیده‌ی (مهدی منتظر)
  • فصل چهارم: استاد احمد کاتب و وداع با مهدی منتظر
   • اعتراضات استاد کاتب به نظریه‌ی (امام مهدی)
    • وفات حسن عسکری بدون تولد فرزند
    • نظریه‌ی شیعه در خصوص مهدی از دو جزء ساخته شده که بعد از زمانی طولانی با همدیگر درآمیخته‌اند
    • ادعای لیست قبلی به اسم (ائمه) دوازده‌گانه
    • کتاب مشهور به «کتاب سلیم بن قیاس هلالی»
    • اثنی عشری‌ها، فطحیه را به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته بودند، مسخره می‌کنند
    • علی بن موسی (رضا) واقفیه را به دلایلی رد می‌کند که نظریه‌ی اثنی عشری را نقض می‌‌نماید
    • دلایل عقلی به دور از این وصف هستند
    • هیچ دلیل نقلی مورد قبول وجود ندارد
    • ادعای فراوان برای نیابت و اختلافاتشان با هم و وجود شبهاتی زیاد پیرامون آن‌ها
    • ناتوانی نظریه و اضطرابش در ارائه‌ی تفسیری معقول برای غیبت مهدی
  • فصل پنجم: فرق بین خرافات و معجزه
  • فصل ششم: مهدی از دیدگاه اهل سنت
  • اصل چهارم: چنگ زدن و تمسک به اهل بیت
  • فصل اول: ماهیت این اعتقاد و جایگاه آن نزد شیعه
  • فصل دوم: نقض عقیده‌ی [تمسک به اهل بیت] طبق اسلوب قرآنی
   • چه ادله‌ای برای اثبات این (اصل) وجود دارد؟
    • فقدان نص آشکار قرآنی
    • فقدان دلیل اثبات عقلی قرآنی
    • هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست
    • ضرر محضی که بی‌فایده است
    • (کتاب الله و سنتی)؟ یا (کتاب الله و عترتی)؟
  • فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]
   • (تمسک به اهل بیت) در نزد شیعه بر دو اعتبار استوار است
   • مبحث اول: حقیقت و منابع فقه امامی
    • هر مجتهدی مذهبی جداگانه را دارد
    • اختلافات موجود در میان فقهاء امامیه
    • نمونه‌ای از اختلافات شدید فقهی در میان فقهای امامیه
    • عبارت (قول امامیه) در کتاب‌های فقه و اصول اهل سنت
    • هیچ رابطه‌ای بین فقه امامیه و فقه جعفر صادق وجود ندارد
    • عدم پیروی از فقه (امام زمان).... چرا؟!
    • اگر فقه جعفری حفظ شده است، مفهوم نیازمندی به تداوم (امامت) چیست؟
    • عصر ائمه
    • از بین رفتن فقه جعفری نزد اهل سنت و شیعه
   • مبحث دوم: حقیقت و منابع روایات امامیه
    • از پیامبر روایت نمی‌کنند
    • منقولات امامیه از ائمه، در سندشان احدی از اهل بیت وجود ندارد!
    • سلسله‌‌ی سند اهل سنت بیشتر از سلسله‌ی سند اهل تشیع حاوی راویان اهل بیت می‌باشد
    • همه‌ی کسانی که منابع روایی امامیه را نوشته‌اند، غیرعرب هستند!
    • سلسله راویان در طول سند مجروح هستند
    • راویان امامیه از اهل بیت نیستند
    • کدام یک برترند: اصحاب نبی یا اصحاب جعفر؟
    • راویان امامیه در منابع رجالی آن‌ها، مخدوش هستند
    • کثرت دروغ گویان بر اهل بیت و تأثیر کذب در روایت از آن‌ها
    • علت، قدیمی است
    • معتبرترین منابع روائی امامیه ـ الکافی، اثر کلینی است
    • عدم تمییز ضعیف از صحیح
    • روایات کفرآمیز مستلزم کفر راویان‌شان است
    • تحریف نصوص قرآن
    • تحریف معنا
    • جایگاه ائمه
    • نسبت علم غیب به ائمه
    • ائمه از نور ذات خداوند هستند
    • عفیر، این خر دروغگو
    • این منبع (الکافی) آکنده از خرافات است
    • طعنه به نژاد کردها، سیاه‌پوستان و آنان که چند رنگی هستند
    • تغییر دین
    • وای بر کتابی که سفارشات زیر در آن‌ها است
   • مبحث سوم: روایت اهل سنت از اهل بیت
    • تبلیغ بر همگی واجب است
    • کم بودن افراد اهل بیت علی به نسبت صحابه
    • سلسله‌ی طلایی
    • میان علی و ابو هریره (رضی الله عنهما)
    • علی مرد جنگ و سیاست و ابوهریره مرد علم و روایت بود
    • ابوهریره بیشترین روایات را نقل كرده، اما روایات زیادی را گزارش نداده
    • راویان اهل بیت در نزد اهل سنت بیشترند تا در نزد شیعه
   • مبحث چهارم: مناقشه‌ای پیرامون (اهل بیت نسبت به آنچه در خانه‌ی پیامبر می‌گذرد، آگاه‌ترند...)
    • رسول الله مخالف این مقوله، عمل نموده است
    • همسران پیامبر، به رخدادهای خانه داناتر بودند
  • اصل پنجم: تحریف قرآن
  • فصل اول: اثباتی قاطع برای تهمت تحریف قرآن در عقیده‌ی شیعه
   • اقسام منکرین تحریف قرآن از میان امامیه
   • علمای امامیه بر قضیه‌ی تحریف متفق هستند
   • شواهدی قطعی از کتب امامیه مبنی بر تحریف
   • نمایشی مختصر از کتاب (فصل الخطاب)
    • خلاصه‌ی کتاب: سه مقدمه و دو باب است
   • اجماع شیعه‌ی 12 امامی بر تحریف قرآن
   • تکفیر نیست بلکه تأییدی در سطوح عالی می‌باشد
   • اصول دین نزد امامیه، بین تعطیل و تبدیل
   • مبدأ (امام معصوم) چگونه منجر به تعطیل و تبدیل اصول می‌شود
   • حیله‌بازی در ورای چسباندن تهمت به اهل سنت
   • لازم مذهب، مذهب نیست
  • فصل دوم: نقض عقیده‌ی تحریف مطابق اسلوب قرآنی
   • دلایل حفظ قرآن روشن‌تر از آنند که ذکر شوند
   • قرآن خود شاهد و مشهود است
   • راز ملازمت بین شیعه و تحریف قرآن
  • اصل ششم: تجریح صحابه
  • فصل اول: عقیده امامیه در مورد صحابه
  • فصل دوم: سخن خداوند بلند مرتبه در حق صحابه و یاران پیامبر
   • پیشگامان نسل های گذشته
   • مهاجران و انصار امتی برگزیده از میان بهترین امت ها بودند
    • مهاجران و انصار حقیقتاً مؤمن و با ایمانند
   • خداوند بر ایمان صحابه مهر صحت و تثبیت نهاده است
    • مهاجران و انصار سزاوارترین مردم به وصف (راستگویان) و (رستگاران‌اند)
    • طلب آمرزش برای ایشان بر ما واجب، ولی پیروی از لغزشهایشان بر ما حرام است
    • تمامی صحابه و یاران پیامبر در بهشت هستند
   • مادران مؤمنان
    • بزرگترین زنان دنیا
   • تصویری از جامعه اسلامی در عصر پیامبر
   • اما امامیه چه کار می‌کنند؟
   • صدها آیه در فضیلت صحابه
  • فصل سوم: گذری بر کیفیت پیروی شیعه از متشابهات در توهین به صحابه
   • سوره فتح
   • حرفی که سوره را به طور کلی تخریب می‌کند!
   • اگر معامله‌ای را که امامیه با صحابه می‌کنند ما با انبیاء داشته باشیم
    • ابراهیم خلیل
    • موسی
    • یونس
    • لوط
    • آدم و بقیه انبیاء (علیهم السلام)
    • خیرالبشر أبوالقاسم، محمد
    • اگر معامله‌ای را که قرآن با انبیاء کرد با علی بکنیم
   • فصلی تکمیلی: همه‌ی عقاید امامیه از آیات متشابه گرفته شده است
    • عقایدی که‌ بر پایه‌ی متشابهات نه‌ محکمات بنیان شده‌اند
    • قاعده‌ای شگفناک
  • باب دوم: مهمترین اصول عملی
  • مقدمه: روش امامیه در اتباع از متشابهات در اصول عملی
   • مثال اول: نماز و اوقات آن
    • موقعیت شبهه در آیه 71 اسراء
    • جمع بین نمازها به خاطر عذر
    • نماز جمعه
    • وجود امام عادل نزد آن‌ها!!
    • وضوء
   • مثال دوم: مباح بودن ارتباط جنسی از طریق محل دیگر
    • قرائن لفظی مرجح
  • اصل اول: زیارت مرقدها
  • فصل اول: جایگاه زیارت مرقدها نزد شیعه
   • جایگاه کربلا، نجف، مرقدهای (ائمه) و فضیلت زیارت آن‌ها نزد امامیه
  • فصل دوم: نقض زیارت شیعه طبق روش قرآنی
   • دلیل این ادعا چیست؟
   • مقایسه‌ی زیارت با حج در قرآن
   • مساجد در قرآن
    • در قرآن نامی از مراقد و قبرها نیست
  • اصل دوم: خمس مکاسب
   • پس دلیل وجوب‌ خمس بر امت اسلام، چیست؟
   • در قرآن آیه‌ای مشتمل بر خمس و دادن آن به فقها، یافت نمی‌شود
  • اصل سوم: ازدواج موقت
  • فصل اول: ازدواج در اسلام از خلال آیات قرآن
   • نصوص صریح قرآنی در رابطه با دو نوع ازدواج شرعی
   • دنبال کردن آیات متشابه
    • اجور همان مهریه است
    • استمتاع در لغت
    • قرائنی که باعث ترجیح یکی از معانی لفظ مشترک می‌شوند
    • در ازدواج (موقت) پاک دامنی وجود ندارد
    • (در قرآن) برای ازدواج موقت احکامی وجود ندارد
    • قرآن ازدواج موقت را حرام می‌داند
   • حالات مهریه
  • فصل دوم: ازدواج موقت از خلال روایات
   • دلیلی تاریخی و قطعی مبنی بر این‌كه‌ روایات گزارش شده از اهل بیت،کذب محض هستند
  • فصل سوم: تحریم نکاح متعه توسط امیر المؤمنین، عمر
   • موضعگیری یگانه و آیات مقطعه
    • عصمت
    • زیارت مرقدها
    • بداء
  • خلاصه کتاب
   • اصول ادیان و فِرَق بین آیات قرآنی محکم و استنباط از آیات متشابه
  • منابع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است