2.26 MB
1010.46 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/41/773
مبانی اسلام نام كتاب:
محمد بن علی بن ابراهیم العرفج نويسنده:
گروه علمی فرهنگی موحدین مترجم:
۲۰۴۲ تعداد دریافت: ۱۲۲۶۵ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
سه شنبه، ۲۳ خرداد (جوزا) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۹۸ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

عقاید و احکام اساسی اسلام را با زبانی ساده شرح می‌دهد. نویسنده در این اثر کوشیده است تا بینشی واضح و دقیق از اسلام در اختیار علاقه‌مندان – و به ویژه تازه مسلمانان – قرار دهد تا بتوانند درباره احکام، آداب، اوامر و نواهی آن آگاهی مقدماتی پیدا کنند. اثر حاضر همچنین مرجع مناسبی برای دعوتگران و مبلغان اسلامی است تا به کمک آن، مباحثی ساختمند و منظم ارائه نمایند. بنابراین، این کتاب هم یک مرجع تبلیغی و هم یک رساله فقهی است. نویسنده بحث را با دلایل اثبات وجود خدا، ارکان دین و اقسام توحید آغاز می‌کند. او پس از شرح مفهوم و مصادیق شرک، به کیفیت وضو و تیمّم و انواع نمازها می‌پردازد و آنگاه، احکام مربوط به اذان و اقامه، جمعه و جماعت و سنت‌های نمازهای مستحبی را بازگو می‌کند. وی پس از شرح آداب جنایز و کفن و دفنِ مرده مسلمان، احکام روزه و زکات را توضیح می‌دهد و در فصل بعد، به فلسفه حج و آداب و احکام آن اشاره می‌کند، کتاب با مباحث زیر دنبال می‌شود: قربانی و عقیقه، تفسیر برخی سوره‌های کوچک، منتخبِ دعاهای نقل‌شده از رسول گرامی اسلامی صلی الله علیه وسلم ، سیره و اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم ، اخلاق اسلامی و کارهای حرام و منع‌شده در اسلام.

 • مبانی اسلام
  • مقدمه‌ی چاپ دوم
  • پیشگفتار
  • شریعتی کامل
  • مسایل چهارگانه‌
  • اصول سه‌گانه‌
  • مراتب دین اسلام
   • (أ) اسلام
    • معنی گواهی دادن
   • (ب) ایمان
    • ارکان شش گانه‌ی ایمان
   • (ج) احسان
   • عبادت (بندگی)
  • وجود خدا
   • نخست: فطرت
   • دوم: عقل
  • توحید و اقسام آن
   • تعریف توحید
   • انواع توحید
   • نخست: توحید اعتقادی (ربوبیت)
   • دوم: توحيد عملی ( الوهیت)
    • توحید مورد نظر پیامبران
    • خدا کیست؟
   • سوم: توحید اسماء و صفات
    • نمونه‌هایی از اسماء وصفات
   • تعریف پیامبران
    • هدف از ارسال پیامبران
   • فضیلت توحید
  • شرک و انواع آن
   • نخست: شرک اکبر (بزرگ)
   • نوع دوم: شرک اصغر (کوچک)
   • تحکیم پایه‌های توحید
   • جادوگری
   • تعویذ و طلسم
    • تعویذ پیامبر خدا
   • تمائم
   • تٍوَلَة (مهره‌ی افسون)
   • هر کس چیزی را به گردن آویزد بدان واگذار می‌شود
  • افراط در تکریم و بزرگداشت افراد
   • منشأ پیدایش بت پرستی
  • رکن دوم: نماز
   • (أ) وضو
    • کیفیت وضو
   • (ب) غسل
    • کیفیت غسل
   • (ج) تیمم
    • کیفیت تیمم
   • بیمار چگونه‌ طهارت را انجام می‌دهد؟
  • نماز
   • سنت های رواتب
   • نمازهای فرض و تعداد رکعات آنها
   • مکروهات نماز
   • مبطلات نماز
   • احکامی در خصوص سجده‌ی سهو در نماز
   • شخص بیمار چگونه‌ نماز می‌خواند؟
  • احکام مربوط به‌ نماز جماعت و امامت
   • (أ) نماز جماعت
    • احکام نماز جماعت
    • فضیلت نماز جماعت
   • (ب) امامت
    • شرایط امام
    • چه‌ کسی شایسته‌ی امامت است
  • اذان و اقامه‌
   • (أ) اذان
    • تعریف اذان
    • حکم اذان
    • الفاظ اذان
   • (ب) اقامه‌
    • حکم اقامه‌
    • الفاظ اقامه‌
  • قصر و جمع و نماز خوف
   • (أ) نماز قصر
    • تعریف نماز قصر
    • حکم نماز قصر
    • مسافتِ قصر نماز
    • ابتدا و انتهای قصر
    • قصر برای عموم مسافرین می‌باشد
   • (ب) جمع دو نماز
    • حکم جمع دو نماز
    • روش جمع دو نماز
   • (ج) نماز خوف
    • مشروعیت نماز خوف
    • روش نماز خوف در سفر
    • روش نماز خوف در حضر
    • عدم امکان تقسیم لشکر
    • دنبال کردن دشمن یا فرار از دست دشمن
  • نماز جمعه
   • فضیلت روز جمعه‌
   • حکم روز جمعه‌
   • آداب روز جمعه‌
   • شرایط صحت جمعه‌
   • کیفیت نماز جمعه‌
  • سنت های وتر و رواتب
   • (أ) وتر
    • حکم و تعریف نماز وتر
    • سنت قبل از وتر
    • وقت و زمان نماز وتر
    • نخواندن وتر تا فرا رسیدن صبح
    • قرائت قرآن در نماز وتر
    • تکرار نماز وتر
   • (ب) سنت فجر
    • حکم سنت فجر
    • زمان و وقت سنت فجر
    • کیفیت سنت فجر
  • نماز نفل (سنت)
   • فضیلت نماز نفل
   • فلسفه‌ی نماز نفل
  • نماز عیدین
   • (أ) حکم و وقت نماز عید
   • (ب) بعضی از آداب عید
   • (ج) کیفیت نماز عید
  • نماز کسوف (خورشید گرفتگی)
   • حکم و وقت نماز کسوف
   • آنچه‌ که‌ در حین کسوف سنت است
   • کیفیت نماز کسوف
   • خسوف ماه (ماه گرفتگی)
  • نماز استسقاء (طلب باران)
   • حکم نماز استسقاء
   • معنی استسقاء
   • وقت نماز استسقاء
   • آنچه‌ قبل از برگزاری نماز استسقاء مستحب است
   • کیفیت نماز استسقا
   • برخی از دعاهای مأثور برای استسقا
  • نماز استخاره‌
  • احکام جنایز
   • لزوم صبر و بردباری به‌ هنگام مصایب
   • وجوب عیادت بیمار
   • لزوم حسن ظن نسبت به خدا در هنگام بیماری
   • تلقین میت
   • پرداخت بدهی‌ها
   • گفتن «انا لله و انا الیه راجعون» و دعا کردن و شکیبایی
   • وجوب غسل میت
   • کیفیت غسل میت
   • در صورت مشکل بودن غسل از تیمم استفاده‌ می‌شود
   • وجوب تکفین میت
   • نماز میت
   • شرایط نماز بر میت
   • فرایض نماز میت
   • کیفیت نماز میت
   • الفاظ دعا در نماز میت
   • تشییع جنازه و فضیلت آن
   • به خاک سپاری میت
  • رکن سوم: زکات
   • احکام و فواید زکات و توضیح مستحقان زکات و دلایل آن
   • فواید زکات
    • و از جمله‌ فواید اخلاقی زکات
    • و از جمله‌ فواید اجتماعی زکات
   • اموالی که‌ زکات در آن‌ها واجب است
  • مستحقان زکات
   • مستحقان زکات هشت گروه‌ می‌باشند که‌ عبارتند از
   • اموالی که‌ زکات در آن‌ها واجب است
  • زکات شتر
  • رکن چهارم: روزه‌
   • روزه‌ی مستحب
   • روزه‌ی مکروه‌ و روزه‌ی حرام
   • فواید
   • ویژگی‌های ماه رمضان
   • توجیهات
  • حکم روزه‌ و فواید آن
  • حکم روزه‌ی بیمار و مسافر
   • مسافران نیز دو دسته‌ هستند
   • مفطرات روزه‌ (آن‌چه‌ روزه‌ را باطل می‌کند)
  • نماز تراویح
  • زکات فطر
  • رکن پنجم: حج
   • نخست: عمره‌
   • دوم: حج
    • آداب و سنت‌های حج
    • توبه‌ با رعایت شرایط آن واجب است
   • اعمال حج
    • احرام
    • کیفیت احرام برای مردانی که‌ قصد حج دارند
    • کیفیت احرام برای زنانی که‌ قصد حج دارند
   • پیامبر این‌گونه‌ حج را انجام داد
   • ای حجاج بیت الله‌ الحرام!
   • پیروی از پیامبر واجب است
   • آن‌چه‌ که‌ باید حاجی در روز هشتم انجام دهد
   • آن‌چه‌ هنگام احرام مستحب است
   • اعمال حاجی در روز عرفه‌
   • اعمال حاجی در مزدلفه‌
   • آن‌چه‌ حاجی در روز قربانی انجام می‌دهد
   • حکم تقدیم برخی از مناسک بر برخی دیگر
   • آن‌چه‌ حاجی بعد از روز عید انجام می‌دهد
   • طواف الوداع
   • هدی و فدیه
   • زیارت مسجد پیامبر در مدینه‌
    • کیفیت ورود به‌ مسجد پیامبر
  • زیارت قبر پیامبر
   • زیارت قبر ویژه‌ی مردان است
   • ملاحظات
  • قربانی و عقیقه‌
   • (أ) قربانی
    • تعریف قربانی
    • حکم قربانی کردن
    • فضیلت قربانی
    • حکمت و فلسفه‌ی تشریع قربانی
    • احکام قربانی
   • (ب) عقیقه‌
    • تعریف عقیقه‌
    • حکم عقیقه‌
    • حکمت و فلسفه‌ی عقیقه‌
    • احکام عقیقه‌
  • قرآن کریم
   • رعایت ادب با قرآن کریم
  • تفسیر برخی از سوره‌های کوتاه
   • تفسیر سوره‌ فاتحه‌
   • تفسیر سوره‌ی ناس
   • تفسیر سوره‌ی فلق
   • تفسیر سوره‌ی اخلاص
   • تفسیر سوره‌ی نصر
   • تفسیر سوره‌ی کافرون
   • تفسیر سوره‌ی کوثر
   • تفسیر سوره‌ی عصر
   • تفسیر سوره‌ی بینه‌
   • تفسیر سوره‌ی قدر
  • سنت
   • شرح احادیث چهارگانه‌ای که‌ محور دین هستند
  • دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ‌سالان
   • آداب و کیفیت دعا
   • فایده‌ دعا و ذکر
   • دعا و اذکاری مأثور برای کودکان و بزرگ‌سالان
   • دعاهای خوابیدن و بیدار شدن
   • أذكار صبح و شب
   • اذکار پوشیدن لباس
   • اذکار خوردن غذا
   • اذکار منزل
   • اذکار وضو
   • اذکار مسجد
   • کفاره‌ی گناهان مجلس
   • دعای عیادت از بیمار
   • دعا به‌ هنگام مشقت
   • دعاي ورود به بازار
   • دعا براي كسی كه به تو نيكی كرده است
   • از دعاهای نماز
  • سیره‌، اخلاق و آداب پیامبر
   • سیره‌ی پیامبر
    • تولد پیامبر
    • نسب پیامبر
    • شروع نزول وحی به‌ پیامبر
    • دعوت مردم به‌ سوی دین اسلام
   • اخلاق و آداب پیامبر
    • رویارویی پیامبر با قضایای مهم
    • تواضع و فروتنی پیامبر
    • اخلاق و رفتار معروف پیامبر
    • پارسایی پیامبر
    • مهر و شفقت پیامبر
    • حلم و گذشت پیامبر
    • بخشش و گشاده‌ دستی پیامبر
    • شجاعت پیامبر
    • حیای پیامبر
    • متانت و هیبتی که‌ خداوند به‌ او عطا نموده‌ بود
   • افعالی که‌ اقتدا بدان سنت محسوب می‌گردد
   • نمونه‌هایی برای اقتدا به‌ پیامبر
  • اخلاق و آداب اسلامی
   • رفتار زیبا
   • بردباری، حوصله‌، مهربانی و عفو و گذشت
   • راستی
   • امانت‌داری، وفا به‌ عهد و پیمان و عدالت میان مردم
   • گشاده‌ دستی، بخشش و انفاق در راه‌های خیر
   • صبر و شکیبایی
   • امانت‌داری
   • شرم و حیا
   • شیرین زبانی و خوش رویی
   • نیکی با پدر و مادر و صله‌ی رحم
  • احسان
   • امر به‌ معروف و نهی از منکر
   • حلال
   • حقوق اخوت و برادری
  • از جمله‌ آداب اسلامی برای نونهالان
   • تعامل با مردم
   • درود و دعای اسلام، سلام کردن است
   • رعایت حقوق والدین
   • برخی از بزرگواری‌های والدین در حق شما
   • رعایت ادب با همسایه‌
   • آداب خوردن و نوشیدن
   • آداب نظافت
   • آداب قضای حاجت
   • آداب شوخی
   • آداب مجلس
   • آداب زبان
   • آداب لباس
   • زندگی روزانه‌ی مسلمان
  • بعضی از محرمات و منهیات
   • نخست: شرک‌ورزی
   • دوم: مراجعه‌ به‌ ساحران، کاهنان و مدعیان علم غیب
   • سوم: ستم‌کردن در حق دیگران
   • چهارم: ریختن خون مردم به ناحق
   • پنجم: چپاول کردن اموال مردم
   • ششم: فریب، غدر و خیانت
   • هفتم: تجاوز به مردم
   • هشتم: قمار بازی، شراب‌خواری و اعتیاد به‌ مواد مخدر
   • نهم: خوردن گوشت مردار، خوک و خون
   • دهم: ارتکاب زنا
   • یازدهم: رباخواری
   • دوازدهم: بخل و مال پرستی
   • سیزدهم: دروغ و گواهی‌دادن دروغ
   • چهاردهم: تکبر، غرور و خودپسندی
   • پانزدهم: توبه‌ از محرمات
   • محرماتی كه مورد بی حرمتی مردم قرار گرفته‌اند و باید جدا از آنها اجتناب کرد
  • خاتمه‌
   • دعوت مردم به‌ سوی اسلام
  • کتاب‌هایی به‌ عنوان پیشنهاد
  • مراجع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است