صفحه نخست توحید و الهیات شناخت الله عز و جل
2.83 MB
950.06 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/411/691
شناخت الله عز و جل نام كتاب:
عمر سلیمان الأشقر نويسنده:
تالیف مترجم:
۴۱۷۸ تعداد دریافت: ۱۸۷۵۶ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۰۳ دی (جدی) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۴۴۳ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

دیدگاه اسلام را درباره توحید بیان کرده و راه‌های مختلف شناخت خداوند متعال را شرح می‌دهد. در این اثر پژوهشی مفصل، نویسنده تلاش می‌کند تا ماهیت عقیده صحیح و مؤلفه‌های مهم در شکل‌گیری یک باور درست را تشریح نماید و از این رهگذر، خواننده را به تفکر و تعقل در راه‌های اثبات وجود پروردگار ترغیب نماید. کتاب با بیان معنای لغوی و اصطلاحی عقیده آغاز شده و در فصل دوم، رابطه عقیده با ایمان و شریعت تبیین می‌گردد. آنگاه به نقاط اختلاف ایمان و کفر پرداخته و پس از تحلیل رابطه عقیده با فلسفه و کلام روش علما و دانشمندان اسلامی را در اثبات عقیده پاک اسلام بازگو می‌کند.

 • شناخت الله عز و جل
  • مقدمه‌ی چاپ جدید
  • پیش درآمد چاپ اول
  • پیش گفتار
   • مبحث اول: تعریف و بیان عقیده
    • مطلب اول: معنی لغوی و اصطلاحی عقیده
    • مطلب دوم: عقاید تئوری و قلبی
    • مطلب سوم: عقیده باوری است مبتنی بر یقین بدون شک وتردید
    • مطلب چهارم: معتقدات اموری غیبی و نامرئی هستند
    • مطلب پنجم: عقیده‌ی صحیح و عقیده‌ی فاسد
    • مطلب ششم: اهمیت و ضرورت عقیده‌ی اسلامی
   • مبحث دوم: رابطه‌ی عقيده با ايمان و شریعت
    • مطلب اول: رابطه‌ی عقیده با ایمان
    • مطلب دوم: پیوند و ارتباط عقیده با شریعت
    • مطلب سوم: توجه نمودن به عمل
   • مبحث سوم: ايمان و كفر
    • مطلب اول: انكارکردن عقیده چه حكمی دارد
    • مطلب دوم: گفتار و كرداری كه كفر محسوب میشود
    • مطلب سوم: رفتار با كفار
    • مطلب چهارم: جایگاه كفار نزد خداوند
    • مطلب پنجم: ترك واجبات و انجام محرمات
   • مبحث چهارم: عقيده، فلسفه و علم كلام
    • مطلب اول: فرق میان عقیده‌ی اسلامی و فلسفه و علم كلام
    • مطلب دوم: موضع علما در برابر فلسفه و علم كلام
    • مطلب سوم: مقایسه ای میان صاحبان عقیده و صاحبان رأی
   • مبحث پنجم: روشهای علما و دانشمندان در اثبات عقاید
    • توضیح و رد شبهات این گروه
    • نصوصی كه بر صحت استدلال به احادیث آحاد دلالت می کنند
    • رد دیدگاه كسانی كه خبر واحد را در باب عقیده حجت نمیدانند
    • عقایدی كه به وسیله‌ی احادیث ثابت شده اند
    • حكم كسانی كه امور ثابت شده با احادیث آحاد را انکار می کنند
    • این است منهج صحیح
    • شبه های كه نیاز به توضیح دارد
    • دعوت مشکوک تقریب ادیان
  • ايمان به خداوند
  • مقدمه
   • اهميت این اصل
   • مواردی که متعلق به ايمان به خداوند هستند
  • فصل اول: دلایل وجود خداوند
   • اول: دليل فطرت
    • مصیبت، فطرت را پاکیزه می گرداند
    • مشركانی که پیامبر اکرم در میان آنان مبعوث گردید به وجود آفریدگار اعتراف داشتند
    • كفر مردم امروزی بزرگتر و خطرناکتر است
   • دليل دوم: هر آفريده را آفریدگاری لازم است
    • برای توضیح این قانون به مثال زیر توجه کنید
    • دیدگاه علوم تجربی درباره‌ی این قانون
    • عقل باید اعتراف كند
   • اشكالاتي پيرامون به وجود آمدن جهان هستي
    • نظریه‌ی تصادف
    • طبیعت آفریدگار است!
    • نظریه تولد ذاتی (شبهه ای كه بطلانش به اثبات رسیده است)
    • نظریه‌ی داروین
   • تطور و پیشرفت از دیدگاه داروین
    • انتخاب طبیعی
    • انتخاب جنسی
    • صفات جدید به نسل بعدی منتقل میشوند
   • درهم شکستن پایه های نظریه‌ی داروین
    • علم حفاری همواره ناقص بوده است
    • حلقه های مفقود میان طبقات مختلف موجودات زنده باعث ایجاد نقص در این زنجیره شده است
    • تشابه میان جنین حیوانات
    • اشتباه داروین در تشریح مراحل تکامل
    • شواهد خارجی، نظریه‌ی داروین را تایید نمی کنند
    • دیدگاه دانشمندان علوم طبیعی (فیزیکدانان) درباره‌ی نظریه‌ی تکامل
    • نظریه نه حقیقت
    • چرا نظریه‌ی داروین گسترش پیدا كرد؟
    • قرآن و نظریه‌ی داروین
    • عكس این نظریه، صحیح است
   • در پایان این مطلب
  • فصل دوم معرفی الله و پيوند دادن دلها با او
   • مقدمه
   • مبحث اول: دلالت نشانی های جهان هستی بر وجود آفریدگار
    • مطلب اول: روش قرآن در استدلال به آیات جهان
    • مطلب دوم: دانشمندان شگفتی های صنعت خدا را در آفریده هایش بیان میكنند
    • نمونه های دیگری از شگفتی های هدایت و راهنمایی خداوند نسبت به آفریده‌هایش
   • مبحث دوم: شناخت و اثبات وجود خدا در پرتو نصوص (مباحث اسما و صفات)
    • مطلب اول: دیدرس عقل در حوزة اسما و صفات خداوند
    • مطلب دوم: مجموعه ای از صفات كه در قرآن و حدیث آمدهاند
    • مطلب سوّم: اسمای حسنی خداوند
    • مطلب چهارم: روشی كه در پرتو آن می توان صفات خداوند را فهمید
    • مطلب پنجم: اقسام صفات نزد متکلمین
    • مطلب ششم: قواعد و ضوابط مهم درباره‌ی اسما و صفات خداوند
    • مطلب هفتم: دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره‌ی صفات خداوند
  • فصل سوم توحيد خداوند متعال
   • مبحث اول: معنای توحید و اقسام آن
    • "توحید نظری كافی نیست بلكه توحید عملی نیز ضرروی است"
    • کسانی كه تنها خدا را نمیپرستند، در تناقض بسر میبرند
   • مبحث دوم: كلمه‌ی توحید: معنا، فضایل و شرایط آن
    • معنای آنرا بداند
    • به آن، یقین داشته باشد
    • مقتضای این كلمه را با قلب و زبان بپذیرد
    • تسلیم مدلول و مفهوم این كلمه باشد
    • با صداقت آن را به زبان آورد
    • با اخلاص بگوید
    • به این کلمه محبت داشته باشد
   • اشاره‌ی سلف به بعضی از شرایط مذكور
   • مبحث سوم: عبادت
    • مطلب اول: تعریف عبادت
    • مطلب دوم: عابد كسی است كه زندگیاش را با بیم و امید سپری میکند
    • مطلب سوّم: اركان عبادت
    • مطلب چهارم: انواع عبادت هایی که نباید غیر خدا را در آنها قصد کرد
   • مبحث چهارم: چیزهایی که با توحید منافات دارند و با آن در تضاد هستند
    • انواع شرک: شرک دراصطلاح شریعت بر دو نوع است
    • بزرگترین گناه و زشترین ستم
  • فصل چهارم نگاهی به تاریخ عقیده
   • مبحث اول: آیا عقیده به مرور زمان تکامل یافته و توسعه پیدا کرده است؟
    • تنها قرآن می تواند تاریخ عقیده را به صورت واضح و آشکار بیان کند
   • مبحث دوم: تاریخ عقیده از منظر قرآن
    • نخستین نسل بشر بر دین توحید بودند
    • اولین انحراف در عقیده و نخستین پیامبر
  • فصل پنجم خدا در تصور امت های گمراه
   • مبحث اول: پروردگار از دیدگاه یونانیها
   • مبحث دوم: خدا وند نزد یهود
   • مبحث سوم: انحراف اعراب از توحید
    • آغاز انحراف
    • بت های عرب
    • تاریکی شدید هنگام بعثت
  • منابع و مراجع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید





برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است