صفحه نخست توحید و الهیات اسما و صفات الهی
2.11 MB
678.23 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/411/672
اسما و صفات الهی نام كتاب:
عمر سلیمان الأشقر نويسنده:
تالیف مترجم:
۶۰۶۶ تعداد دریافت: ۲۱۵۹۹ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۱۰ مهر (میزان) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۵۲ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره صفات و اسماء الهی و معنا و مفهوم آنهاست. نویسنده در این اثر، تلاش می‌کند تا علاوه بر تبیین رویکرد اهل سنت در این موضوع، پایه‌های اساسی اعتقادات ایشان را بازگو نماید و شاخصه‌های ویژه‌ای را که حدِ فاصل آنها از دیگران است بیان کند. او بحث را با راه‌های شناخت و اهمیت اسماء و صفات الهی شروع کرده و فواید و برکاتی را که از این راه نصیب مؤمن می‌شود، در هشت مقوله توضیح می‌دهد. در فصل بعد، به تعداد نام‌های مبارک خداوند و شرح اصول و قوائد چهارده‌گانه‌ای می‌پردازد که براساس آنها نام‌های پروردگار تعیین می‌گردد. اقسام نام‌ها و صفات ، دلالت‌های خداوند و معرفی اصول هشتگانه اعتقادی اهل سنت در این خصوص در فصل‌های آتی مورد بحث قرار گرفته‌اند. وی پس از بیان شیوه پیامبر مهر و رحمت – محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم  - در ذکر این اسماء، به بیان شبهات و دلایل معارضان و مخالفان مذهب سلف صالح و پاسخگویی به آنها می‌پردازد. در فصل بعد، عوامل اختلاف مذاهب در باب اسماء و صفات الهی را بیان کرده و در پایان، دلایل بطلان دیدگاه‌های مقابلِ شیوه حضرت رسول را شرح می‌دهد.

 • اسما و صفات الهی
  • پيشگفتار
  • مقدمه
   • مبحث اول موضوع و هدف این پژوهش
   • مبحث اول موضوع و هدف این پژوهش
   • مبحث سوم اهمیت شناخت اسماء و صفات خداوند
    • مطلب اول: شناخت اسماء و صفات خداوند راه شناخت خداوند است
    • مطلب دوم: تزكیه و تربیت نفس بنا بر منهج عبودیت برای خدای یگانه
    • مطلب سوم: علم به اسماء و صفات خدا، بهترین علوم است
    • مطلب چهارم: علم به اسماء و صفات خدا، اساسی است برای سایر علوم
    • مطلب پنجم: افزایش ایمان
    • مطلب ششم: پاداش والای كسی كه نام‌های خدا را حفظ كند
    • مطلب هفتم: تعظیم و تقدیس و فرا خواندن خداوند با نام ها و صفات الهی
    • مطلب هشتم: شناخت خداوند طبق برنامهی قرآنی و نبوی
   • مبحث چهارم فواید خیالی
    • مطلب اول: گمان بر این كه اسماء خداوند دارای خواص و اسراری نهفته است
    • مطلب دوم: درخواست تشبیه به صفات خداوند متعال
  • فصل اول نام های مبارك خداوند
   • مبحث اول تحقیق درباره ی تعداد نام های خداوند
   • مبحث دوم تعیین نام های مبارك خداوند
    • سبب اختلاف در تعیین نام های مبارك خداوند
   • مبحث سوم قواعد و قوانینی كه در پرتو آنها نام های خداوند تعیین می‌گردند
    • مطلب اول: اکتفا کردن به نام هایی که در قرآن و سنت وارد شده اند
    • مطلب دوم: همه ی اخبار نصوص جزو اسم های خداوند نیستند
    • مطلب سوم: جایز نیست از صفات و افعال خداوند نام هایی برای او بسازیم
    • مطلب چهارم: جایز نیست خداوند را با نام های ناپسند و یا مشعر به ذم نام نهاد
    • مطلب پنجم: جایز نیست كه تعداد نام های خداوند را از نود و نه نام كمتر كرد
    • مطلب ششم: هر اسمی كه نتوانیم خداوند را بدان فرا خوانیم، جزو اسم های خداوند متعال شمرده نمیشود
    • مطلب هفتم: صفات افعال خداوند جزو نامهایش بحساب نمیآید
    • مطلب هشتم: اسم هایی که دارای یک معنا و الفاظ متفاوتی هستند، جزو اسم های خداوند بشمار میروند
    • مطلب نهم: حذف اسم های مضافی كه در قرآن و سنت آمده‌اند از دایره ی اسم های خداوند جایز نیست
    • مطلب هفتم: صفات افعال خداوند جزو نام هایش بحساب نمیآید
    • مطلب هشتم: اسم هایی که دارای یک معنا و الفاظ متفاوتی هستند، جزو اسم های خداوند بشمار میروند
    • مطلب نهم: حذف اسمهای مضافی كه در قرآن و سنت آمده‌اند از دایره ی اسمهای خداوند جایز نیست
    • مطلب دهم: صحت تعبید نام انسان با نامهای خداوند
    • مطلب یازدهم: اسمهای جامد جزو اسمهای خداوند نیستند
    • مطلب دوازدهم: نامهایی كه با «ذو» آغاز می‌شوند، جزو اسمهای خداوند نیستند
    • مطلب سیزدهم: آنچه كه بر صیغه‌ی اسم تفضیل آمده است
    • مطلب چهاردهم: تعیین اسمهای خداوند در پرتو قواعد سابق
   • مبحث پنجم اقسام نام ها و صفات خداوند و دلالت‌ های آنها
    • مطلب اول: اقسام نامها و صفات
    • مطلب دوم: دلالت اسماء خداوند متعال بر ذات و صفاتش
    • مطلب سوم: اسمهای خداوند، نامهایی مترادف، و اوصافی متباین اند
    • مطلب چهارم: اسمهای خداوند متعال مراتب مختلفی دارند
    • مطلب پنجم: حقیقت و مجاز در اسمهای خداوند متعال
    • مطلب ششم: ارتباط صفات خداوند با ذات وی
  • فصل دوم اعتقاد اهل سنت و جماعت در خصوص اسماء و صفات خداوند
   • مبحث اول معرفی اهل حق (اهل سنت و جماعت)
   • مبحث دوم اصولی كه اعتقادات اهل سنت و جماعت راجع به اسماء و صفات خداوند بر آنها مبتنی است
    • اصل اول: اثبات آنچه كه خدا و رسولش اثبات نموده‌اند
    • اصل دوم: تمام اسماء و صفات خداوند كامل و در نهایت كمالند
    • اصل سوم: پاک دانستن خداوند از تشبیه، تمثیل و همه‌ی صفات نقص
    • اصل چهارم: پذیرفتن صفات بر اساس ظاهر آنها
    • اصل پنجم: اجمال در نفی صفات و تفصیل در اثبات آنها
    • اصل ششم: توقیفی بودن أسماء و صفات خداوند
    • اصل ششم: توقیفی بودن أسماء و صفات خداوند
    • اصل هفتم: خودداری از بحث و گفتگو پیرامون حقیقت ذات و صفات خداوند
    • اصل هشتم: عدم الحاد در اسماء و صفات خداوند متعال
   • مبحث سوم دلایل مبنی بر اینکه آنچه در مبحث گذشته ذکر کردیم، اعتقاد سلف است
   • مبحث چهارم ویژگی های منهج سلف صالح
    • نخست: مذهب سلف صالح همان مذهب اكمل و احسن و سالم است
    • دوم: اعتدال و میانه روی
    • سوم: تمسک به قرآن و سنت
    • چهارم: آرامش روحی و روانیای كه این منهج برای پیروانش ایجاد می‌كند
    • پنجم: توافق و انسجام و عدم تناقض و اختلاف
    • ششم: منهجی كه در اسلوب و معانی‏اش آسان است
  • فصل سوم مخالفان مذهب سلف صالح در باب اسماء و صفات خداوند
   • مبحث اول کسانی که خداوند را به صفات نقص متصف می‏کنند
   • مبحث دوم کسانی که خداوند را به مخلوقات تشبیه میکنند
   • مبحث سوم کسانی که صفات خداوند را نفی میکنند و گروهای مختلف آنها
    • مطلب اول: فیلسوفان افراطی و گروه باطنیه
    • مطلب دوم: گروه دوم جهمیه
    • مطلب سوم: گروه سوم: معتزله
   • مبحث چهارم شبهاتی که نفی کنندگان صفات خداوند بر آنها تکیه میکنند و پاسخ آنها
    • مطلب اول: شبهات‌ نفی کنندگان صفات خداوند
    • مطلب دوم: رد شبهات آنها
  • فصل چهارم عوامل اختلاف در باب اسماء و صفات
   • اول اعراض كردن از قرآن و سنت و حكَم قرار دادن عقل در حوزهی شرع
   • دوم رَد محكمات و پیروی از متشابهات
   • سوم تأثیر فلسفه و عقاید گمراه كنندهی وارداتی بر آنها
   • چهارم نابود کردن اعتقادات بطور برنامه ریزی شده
   • پنجم احادیث ضعیف و موضوع (ساختگی)
  • فصل پنجم مذهب سلف صالح در میدان مبارزه
   • مبحث اول رقابت مناهج باطل با منهج رسول الله
   • مبحث دوم دلایل مبنی بر اینكه اعتقادات سلف صالح علمی‌تر، سالم‌تر و محکمترند
   • مبحث سوم تناقض گویی متکلمین و سرگردانی آنها
    • ایمان سلف صالح مانند ایمان پیرزنان نیست
   • مبحث چهارم موضع گیری علمای سلف در برابر مخالفانشان
   • مبحث پنجم بد جلوه دادن مذهب سلف صالح
    • اول: ادعای اینكه آنها پیروان بهترین منهج‌اند
    • دوم: ادعای برخی از مخالفان سلف صالح مبنی بر اینكه آنها پیروان مذهب سلف صالح هستند
    • سوم: متهم کردن اهل سنت به القاب زشت
    • چهارم: متهم كردن اهل سنت به شرك و كفر
  • پایان و نتیجه‌ی كل مطالب
  • منابع ومراجع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است