صفحه نخست تاریخ و بررسی فرق و جنبش‌ها تشیع از پیدایش تا تکامل
2.73 MB
1.09 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/57/1110
تشیع از پیدایش تا تکامل نام كتاب:
احمد الغامدی نويسنده:
سهیل احمدی مترجم:
۶۹۴۱ تعداد دریافت: ۲۴۷۲۳ تعداد نمایش:
دوشنبه، ۳۱ خرداد (جوزا) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۰۸ مرداد (اسد) ۱۳۹۴ به روز رسانی:
۴۰۷ تعداد صفحات: ۱۷x۲۴ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

اثری بسیار خواندنی درباره تاریخ پیدایش اندیشه شیعی و سیر تطور و تحولات آن است. نویسنده در این اثر با استفاده از منابع موثق و معتبر تاریخی در آغاز دلایل عقیدتی و سیاسی‌ای را برمی‌شمارد که منجر به ظهور تشیع شد. در ادامه به نقش مخرب عبدالله بن سبأ و پیروان او در گسترش عقاید بدعت‌آمیز شیعه اشاره کرده، و آنگاه موضع‌گیری اهلبیت را در دوره‌های مختلف نسبت به این معضل بازگو می‌نماید. وی پس از شرح وضعیت شیعیان در عصر سرگردانی و تفرقه (قرن سوم و چهارم هجری)، نحوه تأسیس نخستین حکومت شیعی مبتنی بر تفکر مهدویت را شرح می‌دهد. در بخش آتی، پیشرفت‌های فقهی، حدیثی و تفسیری شیعه را در سده‌های بعدی بیان نموده و آنگاه مسایلی را تحلیل می‌کند که منجر به انقلاب ایران در سال 1357 شمسی شد. بخش پایانی کتاب نیز به طعن‌ها و بی‌حرمتی‌هایی می‌پردازد که شیعیان نسبت به کتاب خدا و زنان و صحابه رسول خدا وارد می‌کنند.

 • تشیع از پیدایش تا تکامل
  • فهرست مطالب
  • مقدمه
  • مقدمه
  • پيشگفتار
   • اسباب و عللی كه شايستگی منابع شيعی را بعنوان منابع دينی زير سوال مي‌برد
  • پيشگفتار تشيع و آغاز ظهورش
   • اول ـ تعريف تشيع از نظر لغوی
   • دوم ـ ظهور شيعه
    • الف) آغاز تشيع سياسی
    • ب) ظهور تشيع عقيدتی توسط عبدالله بن سبا
    • ج) عقايدی كه عبدالله بن سبا تاسيس نمود
    • ذكر عقايد ابن سبأ در منابع اهل سنت
    • ابن سبا در منابع شيعه
  • عصر اول عصر شايعات و موضع‌گيری اهل بيت در قبال آن 35 ـ 260 هـ
  • پيشگفتار
  • مرحله‌ی نخست خلافت اميرالمومنين علی رضی الله عنه (سالهاي 35 ـ 40 هـ)
   • شايعه‌ی نخست: بحث وصيت و موضع علی در قبال آن
    • الف) عباس و علی خبر از وصيت رسول الله نداشتند
    • ب) رسول الله برای خود جايگزينی انتخاب نفرمود
    • ج) عقيده‌ی علی در مورد امامت
    • د) امتناع علی از پذیرفتن خلافت
    • هـ) نمونه‌هايی از روايات شيعه حاكی از خود داری علي از بيعت با وی
    • و) علی برای خود خليفه و جانشين تعيين نكرد
    • بررسی اجمالی روايات امامت
   • شايعه‌ی دوم: اختصاص يافتن علي به دانشی ويژه
    • الف) نمونه‌ای از سخنان علی در اين مورد
    • ب) نظری به روايات مدعی عصمت
   • شايعه ی سوم: ادعای عصمت
    • الف) علی و انکار معصومیت خویش
    • ب) نظری به روايات مدعی عصمت
   • شايعه ی چهارم: رجعت
    • الف) موضع اهل بيت در برابر اين شايعه
    • ب) نظری به روايات شايعه‌ی رجعت
   • شايعه ی پنجم: طعنه زدن به خلفا
    • رواياتی از اين دست در كتابهای اهل سنت
    • روايات كتب شيعه پيرامون ناسزاگوئی ابن سبا به خلفای راشدين
   • شايعه ی ششم: برتری دادن علی بر ابوبكر و عمر
    • الف) فضائل شيخين از زبان علی رضی الله عنه
    • ب) فضائل ابوبكر از زبان علی
    • ج) فضائل عمر از زبان علی
    • د) فضايل عثمان از زبان علی
    • هـ )اعتراف علی به مشروعیت بیعت خلفای سه گانه
    • نگاه ی به شايعه‌ی پنجم و ششم
    • ز) نام گذاری فرزندان علی به نام خلفای سه‌گانه
    • ح) موضع علي در برابر احكام خلفای قبلی
    • نگاهی به اين روايات
   • شايعه ی هفتم: موضع علی در برابر معاويه و سپاهش
    • نمونه‌ای از سخنان علی در مورد سپاه معاويه
    • شكوه و گلايه اميرالمؤمين؛ علی از اطرافيان خود
    • نگاهی به گلايه‌های علی از پيروانش
  • مرحله‌ی دوم فروكش كردن شايعات (40 ـ 81 هـ)
   • شخصیت نخست: حسن بن علی بن ابیطالب (4 هـ ـ 50 هـ)
    • موضع حسن در برابر معاويه بن ابی سفيان
    • پذيرفتن هدايای معاويه رضی الله عنه توسط حسن
    • نامگذاری فرزندان حسن به نام صحابه
    • موضع حسن در برابر امهات المؤمنين
    • شكوه و گلايه‌ ی حسن از اطرافيانش
    • منابع اهل‌سنت
    • ديدگاه حسن در مورد رجعت
   • شخصيت دوم: حسين بن علی(5-61ه)
    • موضع حسين در مورد امامت
    • موضع حسين در رابطه با صحابه
    • موضع حسين در برابر شيعيان و پيروان خويش
   • شخصيت سوم: محمد بن علي بن ابی طالب معروف به ابن حنفيه (21 ـ 81 هـ)
    • موضع وی در مورد ابوبكر و عمر
  • مرحله ی سوم بازگشت شايعات (81/148هـ)
   • شخصيت نخست: علی بن حسين زين العابدين (38 هـ] 61 هـ، 95
    • جايگاه علی بن حسين نزد اهل‌سنت
    • موضع علی بن حسين در برابر شيعه
    • منابع شيعه نيز برخی از اين آثار را بشرح زير ذكر نموده‌اند
    • موضع علی بن حسين در قبال بني‌اميه
    • موضع علی بن حسين در برابر علمای اهل‌سنت
   • شخصيت دوم: حسن بن حسن بن علی ابن ابيطالب (99 هـ)
    • موضع وی در قبال ادعای امامت
    • موضع حسن بن حسن در برابر تقيه
    • ديدگاه حسن بن حسن در مورد ابوبكر صديق
   • شخصيت سوم: محمد بن علی (57ـ95ـ114هـ)
    • برخي از موضع گيريهای ابوجعفر به شرح زير است
    • موضع ابوجعفر در برابر ادعای امامت
    • موضع ابوجعفر محمد بن علي بن حسين در برابر ادعای عصمت
    • موضع ابوجعفر در برابر تقيه
    • ديدگاه وی در مورد رجعت
    • موضع ابوجعفر در برابر ناسزاگويي به شيخين
    • ایشان، ابوبكر را صديق رضی الله عنه می دانست
    • ديدگاه وی در مورد عمر رضی الله عنه
    • شكوه و گلايه ابوجعفر؛ محمد باقر از دست اطرافيان خود
   • شخصيت چهارم: زيد بن علی بن حسين (.... ـ 121 هـ)
    • تقسيم شيعه در زمان زيد به دو گروه
    • ديدگاه زيد در مورد ابوبكر و عمر رضی الله عنهما
    • موضع زيد در برابر جريان فدك
   • شخصيت پنجم: جعفر بن محمد (80 ـ 114 ـ 148 هـ
    • موضع جعفر در برابر ادعای علم غيب و تقيه
    • موضع جعفر در قبال ادعای امامت و عصمت
    • ديدگاه جعفر نسبت به ابوبكر و عمر رضی الله عنهما
    • شكوه و گلايه جعفر صادق از اطرافيان خود
   • شخصيت ششم: عبدالله بن حسن (000 ـ 145 هـ)
    • ديدگاه وی در مورد خلفا
    • موضع وی در برابر ادعای تقيه
    • موضع وی در برابر ادعای علم لدنی ائمه
    • موضع وی در برابر شيعيان معاصرش
  • مرحله‌ ی چهارم فروکش کردن شايعات (148 ـ 260 هـ)
   • شخصيت نخست: موسی بن جعفر (128 هـ 148 ـ 183 هـ)
    • موضع وی در برابر ادعای امامت و پيروی از خلفا
    • موضع وی در برابر ادعای عصمت
    • شكوه و گلايه موسی بن جعفر از اطرافيانش
   • شخصيت دوم: علی بن موسي (148 ـ 183 ـ 202هـ )
    • ديدگاه وی نسبت به ابوبكر و ام المؤمنين عايشه
    • شكوه و گلايه علی بن موسی از پيروانش
   • شخصيت سوم: محمد بن علی(195هـ 203 ـ 220 هـ)
   • شخصيت چهارم: علی بن محمد (214 هـ 220 ـ 254هـ)
   • شخصيت پنجم: حسن بن علی (عسكری) (232 ـ 254 ـ260)
    • نامه نگاری امام عسكری به كودكی از پيروانش
    • نگاهی به آنچه گذشت
  • عصر دوم عصر سرگردانی وتفرقه (260-381ه)
   • پيشگفتار
   • سرگردانی نخست: شيعيان امامی و تفرقه ميان آنان
    • پديد آمدن اختلاف در صفوف شيعيان امامی
   • سرگردانی دوم: سرگردانی فرقه‌ی اثنا عشری
  • عصرسوم عصر تاسیس نخست مذهب اثنا عشری (300-468ه)
   • پيشگفتار
    • فرايند تاسيس عقيده‌ ی اثنای عشری
   • گام نخست: بهره‌برداری از تفكر مهدويت
    • ادعای ولادت مهدی
    • غيبت مهدی
    • بازگشت مهدی
    • مهدويت و غيبت در ترازوی عقل
    • علت اختفاء مهدی
   • گام دوم: ساختن روايات در جهت تاييد نام مذهب
   • گام سوم: تغيير شايعات به باورها
   • گام چهارم: وضع روايات جهت نهادينه كردن باورها
    • ـ بر حذر داشتن ائمه از دروغگويان
    • ـ اعتراف علمای قوم بر وجود روايات دروغين منسوب به ائمه
   • گام پنجم: تدوين دایره المعارفهای روایی در عهد بويهيان (322 ـ 467 هـ)
  • عصر چهارم عصر پیشرفت (328-728ه)
   • پيشگفتار
   • روايات فقهی
   • مصطلح الحديث
   • فقه
   • أصول فقه
   • تفسير
   • قرآن كريم
  • عصر پنجم عصر تاسیس دوم در دوران دولت صفوی (906 ـ 1135 هـ)
   • پيشگفتار
   • رويدادهای مهم عصر دولت صفوی
    • رويداد نخست دوران صفوی
    • رويداد دوم: پنهان كردن منابع قديمی
   • ب) نگاهی به پنهان نمودن منابع قديمی شيعه
    • رويداد سوم: ايجاد منابع جديد
  • عصر ششم عصر انقلاب بر تشيع (1399ـ1409ه)
   • پيشگفتار: باور شيعيان اثنای عشری در مورد حكومت و رهبری
   • مبحث نخست: نظريه ولايت فقيه در كتاب «الحكومة الاسلامية»
    • مساله‌ی نخست: توجيهات خمينی برای انقلاب
    • مسأله‌ی دوم: دلايل خمينی در مورد انتصاب نائب امام زمان
    • نگاهی به اين ادعا
    • مخالفتها با شرائط خمينی در گذشته و حال
    • ادعای اينكه فقيه شيعی مي‌تواند جانشين امام باشد
    • نگاهی به اين ادعا
    • ادعای اينكه ولايت فقيه عين ولايت امام و پيامبر است
    • نگاهی به اين ادعا
    • مژده‌ی قدوم خمينی در كلام ائمه
    • ادعای اينكه شيعه در گذشته فرصت حكومت نيافته است
   • مبحث دوم: فاز عملی ولايت فقيه
    • نخست تشكيل دولت
    • قضيه دوم: پيامدهای ناگوار انقلاب ولايت فقيه بر انديشه‌ی شيعيان
  • عصر هفتم عصر كشف حقيقت و بازگشت (1409 ـ هـ)
   • رواياتی كه بيانگر تحريف و نقص قرآن می باشد
   • بعضی از روايات آبروی رسول خدا و همسرانش را به بازی گرفته‌اند
  • پايان
  • فهرست منابع
   • منابع شیعه
   • منابع اهل سنت
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است