مشخصات کتاب

کشف و پاسخ شبهات در مورد حقیقت یکتاپرستی
تأليف:

محمد بن عبدالوهاب