مشخصات کتاب

دین در چالش سنت و مدرنیسم
تأليف:

محمد رشدی عبید


مترجم:

محمد ملازاده