نفاق اکبر

نفاق اکبر عبادت از اظهار اسلام به زبان، و اعتقاد کفر به قلب است، و انواع مختلفی دارد:

۱- تکذیب رسول الله ص.

۲- تکذیب بعضی از آورده‌های رسول الله ص.

۳- بغض رسول الله ص.

۴- دوست‌نداشتن بعضی از آورده‌های رسول الله ص.

۵- خوشحالی به شکست اسلام.

۶- ناراحت‌شدن از پیروزی اسلام.

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ [النساء: ۱۴۵]. «منافقین در طبقه پایین‌تر دوزخند».

و از اینجا است که خداوند در اول سورۀ بقره کافران را به دو آیه، و منافقان را به سیزده آیه وصف کرده است.