مشخصات کتاب

روش گروه رستگار در پرتو کتاب و سنت
تأليف:

محمد بن جمیل زینو