صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن الف) تبرک به ذات و آثار صالحان:

الف) تبرک به ذات و آثار صالحان:

تبرک به ذات صالحان و یا آثار آنها چه در زمان حیات و چه بعد از وفاتشان نا مشروع بوده و تبرک به ذات و آثار فقط مختص پیامبر ج است. و دیگران از اولیاء و صالحان در این نوع تبرک با پیامبر ج قیاس نمی‌شوند. بوسیدن دست صالحان و مسح جسم و آثار آنها یا بوسیدن جنازه - به نیت تبرک، از مظاهر تبرک نامشروع به صالحان است. بعنوان مثال بعضی از حاجیان در مکه و مدینه پس از پایان خطبه جمعه سعی در تمسح ائمه‌ی حرم مکه و مدینه دارند [۲۵۲]. تبرک به آثار منفصل از صالحان همانند مو، عرق و آب مانده از وضو و یا نگه داری البسه و ادوات شخصی آنها جهت تبرک به کلی ممنوع بوده و خاص پیامبر ج است.

[۲۵۲] الابداع في مضار الابتداع – علی محفوظ ص ۷۹.