صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ۲- تبرك نامشروع به اولياء و صالحان.

۲- تبرك نامشروع به اولياء و صالحان.

قبلاً در بیان انواع تبرک مشروع مشخص گردید که؛ تبرک به صالحان به صورت «همنشینی با آنها و منتفع شدن از دعای خیر آنها و استفاده از علم آنها» جایز است و رسیدن به این نوع تبرک در خلال هم نشینی با آنها حاصل می‌شود هر چند بعد از وفاتشان تنها می‌توان از علمی که از خود به ارث گذاشته‌‌اند منتفع شد. هر نوع تبرکی به غیر از موارد ذکر شده در مورد صالحان، مشروع نبوده و بلکه ممنوع است. از جمله موارد تبرک نامشروع به صالحان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: