۱- تبرك به پيامبر ج بعد از وفات ايشان:

آنچه که بعد از وفات ایشان برای تبرک همواره باقی است، عبارتند از:

- ایمان به وی و پیروی از سنتش.

- تبرک به آثار حسی که از ایشان به جای مانده است.

بنابراین هر نوع تبرک دیگر به پیامبر ج بعد از وفاتشان، غیر از دو مورد فوق ممنوع است.

حال از جمله موارد تبرک نامشروع به پیامبر ج بعد از وفاتشان را بیان می‌کنیم. اموراتیکه تبرک بدانها مشروع نبوده و از منکرات هستند.