صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن انواع تبرک ممنوع را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم ن...

انواع تبرک ممنوع را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود:

۱- تبرک به پیامبر ج بعد از وفات ایشان.

۲- تبرک به اولیاء و صالحان در حیات و بعد از وفاتشان.

۳- تبرک به بعضی از اشیاء وکوه‌ها ویا بعضی از مکانها.