بخش دوم تبرك ممنوع

تاکنون به بررسی انواع تبرک مشروع و جایز در اسلام و کیفیت آن و همچنین بیان امور مبارک پرداختیم. در این بخش از جمله مظاهر تبرک نامشروع را مطرح می‌کنیم. إن شاء الله.

اساس ممنوعیت انواع تبرک نامشروع به خاطر عدم وجود دلیل شرعی از کتاب و سنت صحیح است. و یا اینکه نصی بر ممنوعیت آن دلالت داشته باشد. چرا که اصل در عبادات آن است که هیچ چیزی مشروع نیست مگر آنکه خدا و رسولش آن را تشریع نموده باشد هر چند که عقل آن را نیکو بداند [۲۱۱]. آنچه که معلوم است پیامبر ج امتش را از امور بدعی نهی نموده چرا که در آن بسی شر و گمراهی است. پیامبر ج می‌فرمایند: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد» [۲۱۲] یعنی: «هر کس چیزی را در دین بوجود آورد که که امر ما بر آن نبوده، مردود است».

و به همین دلیل علماء گفته‌‌اند: این حدیث قاعده بزرگی از قواعد دین است چرا که آن در رد تمامی بدعت‌ها صریح است [۲۱۳].

[۲۱۱] اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیه ۲/۵۸۲. [۲۱۲] بخاری ۳/۱۶۷- مسلم ۳/۱۳۴۳. [۲۱۳] جامع العلوم والحکم ابن رجب صفحه ۵۶.