- مسجد الأقصی:

مسجدالأقصی، به خاطر دوری مسافتش با کعبه به این اسم نام‌گذاری شده است. و نیز گفته شده است به خاطر دور بودنش از خبائث و یا به خاطر آنکه دور‌تر از مسجد مدینه نسبت به مکه است، به آن مسجدالاقصی می‌گویند [۱۸۷].

محدوده مسجد الأقصی:

ابن تیمیه / در مورد آن می‌گوید: «مسجدالأقصی اسمی است شامل تمام مسجدی که سلیمان ÷ آن را بنا نهاد. و بعضی از مردم مصلایی را که عمربن خطابس در جلوی آن بنا نهاد اقصی می‌نامند. سپس می‌گوید: و نماز خواندن در مصلایی که عمر س برای مسلمانان ساخت افضل‌تر از نماز خواندن در بقیه مسجد است» [۱۸۸].

وصف مسجدالأقصی به حرم و یا اینکه سومین حرمین است اشتباه است و از جانب هیچیک از علمای مسلمین چنین وصفی برای مسجدالأقصی به کار برده نشده است. چرا که حرم خاص مکه و مدینه است چنان که ابن تیمیه / به آن اشاره کرده است [۱۸۹].

[۱۸۷] تحفة الراکع والساجد في احکام المساجد ابی بکر الرجاعی صفحه ۱۷۵. [۱۸۸] مجموع رسائل کبری ۲/۶۱. [۱۸۹] مجموع رسایل کبری ۲/۶۴.