صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ۵- تبرك به بعضی ديگراز امورات مبارك:

۵- تبرك به بعضی ديگراز امورات مبارك: