حکم استنجاء با آب زمزم:

علماء در این مورد بر سه قول هستند: دسته‌ای که آن را حرام می‌دانند و علت آن را شباهت آن به طعام می‌دانند و گفته‌‌اند که نباید با طعام استنجاء نمود. دسته‌ای آن را مکروه دانسته‌‌اند و دسته‌ای دیگر آن را حرام نمی‌دانند [۱۴۴].

[۱۴۴] تبرک انواعه واحکامه ص ۲۹۲.