صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن حکم غسل نمودن و وضوگ رفتن با آب زمزم:

حکم غسل نمودن و وضوگ رفتن با آب زمزم:

جمهور علماء غسل کردن و وضو گرفتن با آب زمزم را مکروه نمی‌دانند. چنانکه امام نووی در «المجموع» و ابن قدامه مقدسی در «المغنی» بدان اشاره نموده‌‌اند. امام احمد در مسند خود از علی بن ابی طالب س در ماجرای حج پیامبر ج روایت می‌کند که: پیامبر ج طلب دلویی از آب زمزم می‌نمایند و سپس از آن می‌نوشند و وضو می‌گیرند [۱۳۹].

بعضی از علماء غسل دادن مرده را نیز با آن منع نموده‌‌اند ولی فاکهی [۱۴۰] که از علمای قرن سوم است در «اخبار مکه» آورده است: مردم مکه مرده‌های خود را با آب زمزم غسل می‌دادند و سپس که نظافت جسد به پایان می‌رسید یک بار دیگر وی را جهت تبرک با آب زمزم غسل می‌دادند [۱۴۱].

ابن تیمیه / وضو گرفتن با آب زمزم را بدون اشکال دانسته ولی غسل جنابت با آن را مکروه می‌داند [۱۴۲] و به حدیثی از عباس س بن عبدالمطلب استناد می‌کند که در مورد آب زمزم گفت: «بر غسل کننده حلال نیست، بلکه برای وی نوشیدن حلال و مباح است» [۱۴۳].

[۱۳۹] مسند امام احمد ۱/۷۶. [۱۴۰] محمد بن اسحاق بن العباس الفاکهی، مورخ و صاحب کتاب «اخبار مکه» متوفی ۲۷۲ قمری. (کشف الظنون ۱/۳۰۶). [۱۴۱] اخبار مکه فاکهی ۲/۴۸. [۱۴۲] مجموع الفتاوی ابن تیمیه ۱۲/۶۰۰. [۱۴۳] مصنف عبدالرزاق ۵/۱۱۴.