چگونگی تبرک به آب زمزم:

برای حجاج سنت است که بعد از طواف و دو رکعت نماز پشت «مقام ابراهیم»÷ از آب زمزم بنوشند. البته این استحباب مخصوص حاجیان نیست زیرا با توجه به فضایل وارد شده آب زمزم در احادیث نبوی، و وجود برکت و شفا در آن، برای عامه مسلمانان نوشیدن آن سنت است. و دعا نمودن هنگام نوشیدن از آداب نوشیدن آنست. زیرا سلف صالح چنان کرده‌‌اند، روایت شده است که ابن عباس س هنگام نوشیدن آب زمزم می‌گفت: «اللهم أسألك علما نفعا، ورزقنا واسعا، وشفاء من کل داء» «خدایا از تو علمی نافع و رزقی وسیع و شفایی برای هر دردی طلب دارم» [۱۳۸].

[۱۳۸] مستدرک حاکم ۱/۴۷۳.