۴- تبرك به آب زمزم

زمزم چاه مشهوری در مسجدالحرام و شرق کعبه است. به آن زمزم می‌گویند به خاطرآب زیاد آن. و زمزمه درنزد عرب به معنای فراوانی و اجتماع است [۱۳۰].

خداوند تبارک و تعالی چاه زمزم را به خصوصیت‌های مبارکی مختص گردانیده است ازجمله:

[۱۳۰] ا لتبرك انواعه واحکامه صفحه ۲۷۹.