صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن نمونه‌هایی ازتبرک صحابه به ذات و آثار پیامبر

نمونه‌هایی ازتبرک صحابه به ذات و آثار پیامبر ج در زمان حیات ایشان: