صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ب) برکات حسی، که بردو نوع می‌باشد:

ب) برکات حسی، که بردو نوع می‌باشد:

- تبرک به ذات و جسم شریف پیامبر ج درزمان حیاتشان.

- تبرک به آثاری که بعد از وفات، از ایشان بجای مانده است مانند لباس و کفش و موها و. . . [۶۳].

رسول الله ج صاحب جسم و آثاری مبارک است. چنان که افعال ایشان –معجزات - مبارک هستند. در حقیقت این رحمت و کرم الهی است که آنرا به پیامبران و رسولانش اعطا نموده است و به همین دلیل اصحاب پیامبر ج به جسم و آثار حسی وی مانند آب دهان، وضو و موهایشان، تبرک می‌جستند. و پیامبر ج نیز تبرک جستن صحابه به خودشان را انکار ننموده و حتی ترغیب نیز می‌کردند. صحابه بعد از وفات پیامبر ج نیز به آثاری که از وی بجا مانده بود، تبرک می‌کردند. و این دلالت برمشروعیت تبرک به جسم پیامبر ج و آثارحسی ایشان دارد. و درحقیقت این، یک نوع تکریم و تشریف پیامبر ج از جانب خداوند تبارک وتعالی می‌باشد که در جسم و آثاری که از او باقیمانده، قرارداده است.

[۶۳] بعدا خواهیم دید که این نوع تبرک به آثار پیامبر در زمان حال وجود ندارد.