۲- تبرك به پيامبر ج در زمان حيات و وفات ايشان

خداوند متعال به فضل خود، وجود بعضی بندگان خود از انبیاء و پیامبران را مبارک قرار داده است. که می‌توان بدانها تبرک جست. و آن برکتی است ذاتی و قابل انتقال نبوده و فقط مخصوص انبیاء و رسولان الهی است [۶۱].

شکی نیست که پیامبرما محمد مصطفی ج افضل انبیاء و سید اولاد آدم ÷ می‌باشد و ایشان صاحب برکات زیاد و متنوعی بوده‌‌اند.

برکات پیامبر ج بطور کلی به دو قسمت، در زمان حیات و بعد از وفاتشان تقسیم می‌شود. یعنی یکسری از موارد تبرک به پیامبر ج خاص زمان حیاتشان بود مانند تبرک به دعای ایشان، و یکسری مربوط به بعد از وفاتشان است. هر چند که با فوت ایشان مبارک بودن ذات و آثارشان از بین نمی‌رود ولی بنا به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد، در حال حاضر نمی‌توان به قسمی از موارد تبرک به ایشان، که در زمان حیاتشان صورت می‌گرفت، تبرک نمود.

و بر مبنایی دیگر، می‌توان برکات پیامبر ج را به دو نوع ذکر نمود:

برکات معنوی وبرکات حسی(ذات و آثار).

[۶۱] غایةالمرید در شرح کتاب توحید صفحه ۵۴.