صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن (ر) حکم قرار دادن قرآن کریم در جایی به قصد تبرک:

(ر) حکم قرار دادن قرآن کریم در جایی به قصد تبرک:

مثلا قرآن را در جایی همانند اتومبیل یا هواپیما و امثال آن قرار داده تا از حوادث پیش رویشان جلوگیری نمایند. یا با این کار شیطان را از خود طرد کنند.

حکم این مسئله، مشابه مورد قبلی بوده و حتی کراهیت آن شدیدتر است. چرا که این عمل مخالف هدایت رسول الله ج و اصحاب و امامان سلف ش بوده و لذا انجام آن نا مشروع است [۶۰].

[۶۰] منبع سابق ص ۲۴۰.