مشخصات کتاب

تبرک و انواع آن
(در راستای احیای توحید)
در روشنایی کتاب و سنت
تحقیق و تألیف:

محمد عبداللطیف