اهداء از مؤلف کتاب

اهداء به هر مسلمانی که کتاب خدا (قرآنکریم) و سنت پیامبر گرامی او را دستور العمل خود گردانیده است.

به هر مسلمانی که برای اعاده عزت و شرافت این دین می‌کوشد.

به هر آن کسی که برای اتحاد صفوف مسلمین و آزادی سرزمین‌ها اسلامی از دست غاصبین تلاش می‌ورزد.