مقدمـﮥ مؤلف

الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله علیه وعلى آله وأصحابه وسلم.

أما بعد:

آسایش وسعادت قلبى ودورى از غم و اندوه خواستـﮥ هر انسان است، که از طریق آن زندگی سعادت‌مندانه بدست می‌آید، وخوشى وخوشبختى حاصل می‌گردد، وبراى این امر: اسباب دینى، طبیعى، وعملى وجود دارد، که همـﮥ آن به جز مؤمنان به کسى دیگر مهیا نیست.

واگر برخى از آن به دیگران مهیا هم گردد لیکن انسانان عاقل ودانشمند آن را با تکلیف ومشقت بدست می‌آرند، وبا وصف آن هم از بسیار اسباب وشیوه‌ها محروم می‌مانند، که در زندگی فعلى و آیندﮤ (انسان) مفید ومؤثر می‌باشد.

و من در این رساله خود براى رسیدن باین هدف عالى که هر انسان در تلاش رسیدن بآن است وسائلى را ذکر می‌نمایم که فعلاً به خاطر من است.

به برخى از انسان‌ها بسیارى ازین اسباب مهیا گردیده وخوشگذرانى خوب، و زندگی سعادت‌مند، نصیبشان شده است.

وبرخى دیـﮕـر از آن محروم مانده اند، و شقاوت و زندگی بد نصیبشان شده است.

وعدﮤ دیـﮕـر در بین این دو قرار گرفته اند، بآن قدر که توفیق نصیبشان بود، و خداوند متعال تنها دفع کنندﮤ همه شرها، وتوفیق دهندﮤ همه خیرها است.