سورۀ فلق

﴿أَعُوذُ «پناه می‌برم».

﴿ٱلۡفَلَقِ «صبح، سپیده دم».

﴿غَاسِقٍ «تاریکیشب».

﴿وَقَبَ «فراگیرد».

﴿ٱلنَّفَّٰثَٰتِ «زنان جادوگر، دمندگان».

﴿ٱلۡعُقَدِ «جمع عقدة، گره‌ها».