سورۀ اخلاص

﴿أَحَد «یکتا، یگانه».

﴿ٱلصَّمَد «بی نیاز، برآوردندۀ نیازها».

﴿لَمۡ يَلِدۡ «نزاده است».

﴿لَمۡ يُولَدۡ «ونه زاده شده است».

﴿كُفُوًا «همتا، همانند».