سورۀ مسد

﴿تَبَّتۡ «بریده باد، نابودگردید».

﴿تَبَّ «هلاک باد، نابود می‌گردد».

﴿مَآ أَغۡنَىٰ «بی نیاز نکرد، سود نبخشید».

﴿ذَاتَ لَهَبٖ «شعله ور».

﴿حَمَّالَة «بردارنده، بسیار بارکش».

﴿ٱلۡحَطَبِ «هیزم».

﴿جِيد «گردن».

﴿مَّسَد «لیف خرما».