سورۀ نصر

﴿أَفۡوَاجٗا «گروه گروه، دسته دسته».

﴿ٱسۡتَغۡفِر «آمرزش بخواه».