سورۀ کافرون

﴿لَآ أَعۡبُدُ «نمی‌پرستیم».

﴿مَا تَعۡبُدُونَ «آنچه راکه شما می‌پرستید».

﴿عَٰبِدُونَ «پرستشگر، نمی‌پرستید».

﴿مَآ أَعۡبُدُ «آنچه راکه من می‌پرستم».

﴿عَابِدٞ «پرستشگر، پرستنده».

﴿مَّا عَبَدتُّمۡ «آنچه شماپرستش کرده اید».