سورۀ کوثر

﴿ٱلۡكَوۡثَرَ «خیر فراوان، کوثر».

﴿ٱنۡحَرۡ «قربانی کن».

﴿شَانِئَكَ «دشمن تو، بدخواه تو».

﴿ٱلۡأَبۡتَر «بریده نسل، بی عقب، دنباله بریده».