سورۀ ماعون

﴿يَدُعُّ «سخت می‌راند، باخشونت طرد می‌کند».

﴿سَاهُونَ «بی خبران، غفلت کنندگان».

﴿ٱلۡمَاعُونَ «وسایل ضروری زندگی، وسایل ناچیز، زکات».