سورۀ تکاثر

﴿أَلۡهَىٰ «سرگرم ساخت، متقول وغافل کرد».

﴿ٱلتَّكَاثُرُ «افزون طلبی».

﴿زُرۡتُم «رسیدید، دیدید».

﴿ٱلۡمَقَابِرَ «جمع مقبره، گورستانها».