سورۀ زلزله

﴿زِلۡزَالَ «لرزش، جنبش».

﴿مَا لَهَا «چیست آن را؟، آنراچه نشده است؟».

﴿تُحَدِّثُ «بسراید، بازگو می‌کند».

﴿يَصۡدُرُ «بیرون می‌آیند، (ازموقف)بازمی‌گردند».

﴿أَشۡتَات «پراکنده، گوناگون».