سورۀ بینه

﴿مُنفَكِّينَ «دست بر دارندگان».

﴿قَيِّمَة «استوار، درست».

﴿شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ «بدترین آفریدگان».

﴿خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ «بهترین آفریدگان».