سورۀ شرح

﴿وَضَعۡنَا «نهاریم، برداشتیم».

﴿أَنقَضَ «بشکست، سنگینی کرد».

﴿ظَهۡرَك «پشت تو».

﴿ٱنصَبۡ «بکوش، بایست».

﴿ٱرۡغَب «راغب و مشتاق شو، رغبت کن».