سورۀ لیل

﴿يَغۡشَىٰ «گوناگون، مختلف».

﴿عُسۡرَىٰ «دشواری، مشقت».

﴿تَرَدَّىٰٓ «مسقوط کرد، سرازیرشد، هلاک گردید».

﴿تَلَظَّىٰ «زبانه کشد، شعله‌ور».

﴿ٱلۡأَتۡقَى «پرهیز کارترسی».

ج