سورۀ شمس

﴿تَلَىٰهَا «به دنبال آن درآید».

﴿جَلَّىٰ «روشن کند، جلوه گرسازد».

﴿طَحَىٰ «گستراند».

﴿دَسَّىٰ «آلوده کرد، پنهان داشت».

﴿سُقۡيَ «آبشخور، نوبت آب آشامیدن».

﴿دَمۡدَمَ «گماشت، برآشفت، فرودآورد».

﴿عُقۡبٰ «سرانجام، فرجام».