سورۀ فجر

﴿ٱلشَّفۡعِ «جفت، زوج».

﴿ٱلۡوَتۡرِ «فرد، تک».

﴿حِجۡرٍ «صاحب خرد، خردمند».

﴿إِرَمَ «نام دیگرقوم عاد».

﴿ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ «دارای ستونها، دارای قامتهای بلند».

﴿جَابُواْ «بریدند».

﴿صَبَّ «فروآورد، ریخت».

﴿سَوۡطَ «تازیانه».

﴿لَا تَحَٰٓضُّونَ «یکدیگرراترغیب وتشویق نمی‌کنید».

﴿ٱلتُّرَاثَ «میراث، ترکه».

﴿أَكۡلٗا لَّمّٗا «خوردنی یکبی».

﴿حُبّٗا جَمّٗا «دوستی فراوان».

﴿جِاْيٓءَ «آورده شود».

﴿وَثَاقَ «بستن».

﴿ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ «آرمیده، آرام یافته».