سورۀ غاشیه

﴿ٱلۡغَٰشِيَةِ «فراگیرنده، (روزقیامت)».

﴿نَّاصِبَةٞ «رنج برنده، خسته شده».

﴿ءَانِيَةٖ «بسیار داغ».

﴿ضَرِيعٖ «خار خشک، ضریع».

﴿يُسۡمِن «نه فربه کند».

﴿مَّوۡضُوعَةٞ «نهاد شده».

﴿نَمَارِقُ «جمع نمرقه، بالشها، پشتی‌ها».

﴿مَصۡفُوفَةٞ «چیده شده، ردیف شده».

﴿زَرَابِيُّ «جمع زریبه، فرش‌های گرانبها».

﴿مَبۡثُوثَةٌ «گسترده شد».

﴿نُصِبَتۡ «تصب شده است، نشانده شده».

﴿سُطِحَتۡ «گسترده شده است، مسطح شده است».

﴿بِمُصَيۡطِرٍ «مسلط، چیره».

﴿إِيَابَ «باز گشت».