سورۀ أعلی

﴿ٱلۡمَرۡعَىٰ «چراگاه».

﴿غُثَآءً «خشک، خس وخاشاک».

﴿أَحۡوَىٰ «سیاه، تیره».

﴿يَتَجَنَّبُ «دوری می‌گزیند».

﴿ٱلۡأَشۡقَى «بدبخت ترین».