سورۀ طارق

﴿ٱلطَّارِقُ «شب در آینده، آنچه در شب آید، ستارگان که در شب پدیدار می‌شوند».

﴿دَافِقٖ «جهنده».

﴿ٱلصُّلۡب «پشت، کمر».

﴿ٱلتَّرَآئِبِ «جمع تریبة(استخوانهای)سینه».

﴿تُبۡلَى «آشکارکرده شود، فاش شوند».

﴿ٱلسَّرَآئِر «جمع سریر، رازها، نهانها».

﴿ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ «دارای باران، برگرداننده».

﴿ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ «دارای شکاف، شکاف بردار».

﴿ٱلۡهَزۡلِ «بیهوده، هزل، شوخی».

﴿رُوَيۡدَۢا «اندکی».